Zakres usług naszej kancelarii

Wieloletnie doświadczenie w codziennej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych gwarantuje pomoc prawną w każdej gałęzi prawa. Wraz z wszechstronnością i stałym podnoszeniu kwalifikacji zespołu prawników Kancelarii naszą specjalnością pozostają następujące obszary praktyki:

Kancelaria Prawne świadczy usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego. Czynności obejmują m.in.:

● redagowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów np. najmu, zlecenie, o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, leasingu, cesji wierzytelności
● reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach o ochronę naruszonych dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia
● dochodzenie kar umownych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów,
● doradztwo na gruncie prawa nieruchomości – postępowania dotyczące zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami
● reprezentowanie klientów w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania
● doradztwo w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
● prowadzenie spraw o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych

Czynności obejmują m.in. doradztwo oraz zastępstwo prawne przed sądami w sprawach:

● o rozwód
● o podział majątku wspólnego
● o separację
● o alimenty
● o ustalenie kontaktów z dzieckiem
● o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego

● o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy / testamentu
● o dział spadku
● o zachowek, zapis, polecenie
● o przyjęcie bądź odrzucenie spadku

Sprawy w których kancelaria specjalizuje się dotyczą:

● w postępowaniu przygotowawczym
● przed Sądem I Instancji
● w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniach szczególnych
● w postępowaniu wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, zastępcza kara pozbawienia wolności, skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny itd.)
● doradcza w zakresie uniknięcia ryzyka prawno-karnego
● z zakresu reprezentacji przed policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego
● w zakresie środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe)

Najczęściej spotykane sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria, dotyczą:

● uchylanie się od obowiązku podatkowego
● nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych
● oszustw podatkowych
● przemytu i oszustw celnych
● usunięcia towaru spod dozoru celnego
● wyłudzenia podatku VAT
● działania na szkodę spółki

Świadczymy usługi z zakresu prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców w procesach przed Sądem Pracy.

● odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
● odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarne)
● kary dyscyplinarne
● sprawy o odprawę
● sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Zapewniamy pełną obsługę prawną firm spółek handlowych. Oferujemy m.in.:

● wpisy do KRS
● postępowanie przed sądami gospodarczymi
● opracowanie projektów umów spółek, zmiany w umowach, pomoc prawna przy zakładaniu spółek
● rejestracje spółek, ich łączenie i likwidacja oraz działania w zakresie procesów naprawczych i układowych spółek
● prowadzenie negocjacji gospodarczych w sprawach spornych pomiędzy spółkami, dochodzenie należności
● opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych

Czynności obejmują m.in.:

● stałą obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów i jednostek organizacyjnych
● zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w szczególności przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
● przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia administracyjne
● sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA
● doradztwo prawne w obszarach prawa administracyjnego jak proces budowlany, prawo ochrony środowiska, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarka nieruchomościami, prawo oświatowe, legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie RP, uzyskiwanie pozwoleń na pobyt i pracę

● sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów podatkowych i celnych
● reprezentacja stron w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi
● reprezentacja stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Kancelaria specjalizuje się również prowadzeniem spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym odpowiedzialnym podmiotom na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego

Kontakt

Kancelaria Prawna

ul. Średnia 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 453 98 10
e-mail: kancelaria@wronski.pl

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00

Kancelaria Podatkowa

ul. Kubsza 24B/1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 455 64 13
fax. +48 32 455 64 13
e-mail: wodzislaw@wronski.pl

Poniedziałek - Czwartek: 7:00 - 16:00
Piątek : 7:00 - 15:00

Lokalizacje

Kancelaria Prawna

Kancelaria Podatkowa

© Copyright 2021 Kancelaria Prawna Lucjan Wroński. All Rights Reserved. Polityka prywatności

This web page was built with Mobirise