KANCELARIA PRAWNA - Lucjan Wroński radca prawny i podatkowy
- Sprawa dotycząca zapłaty odsetek przez organ rentowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie – wyrok z dnia 21.02.2013 sygn. akt VII U 2057/11 - Wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika i komisji lekarskiej ZUS, których specjalizacje w żaden sposób nie przystawały do rodzaju schorzeń wnioskodawcy, w zasadzie doprowadziły do sytuacji, kiedy tak naprawdę postępowanie dowodowe przed organem administracyjnym (ZUS) można uznać za nierzetelne i wydane bez wszechstronnego rozpoznania wniosku strony ubezpieczonej. (…) Jak ważne jest postępowanie dowodowe przed organem rentowym świadczy art. 4779 § 31 k.p.c. (…) Niewłaściwe przeprowadzenie tego postępowania przez organ rentowy skutkuje jego odpowiedzialnością za niewyjaśnienie niezbędnych okoliczności.

- Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie usługi turystycznej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia – wyrok z dnia 13.02.2013 r. - Niedopełnienie obowiązków wynikających z łączącej strony umowy o świadczenie usług turystycznych rodzi po stronie pozwanego biura podróży odpowiedzialność odszkodowawczą. (..)   W przedmiotowej sprawie pozwany posłużył się przy wykonywaniu zobowiązania z tytułu umowy
o świadczenie usług turystycznych innymi podmiotami i osobami, jak hotele czy tez rezydent. Pozwany odpowiada za działania lub zaniechania tych osób i podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierzył.


- Sprawa o zapłatę odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia przed Sądem Rejonowym Rybniku - wyrok z dnia 8.09.2011 sygn. akt V U 136/11 - Jeśli organ rentowy nie wyda decyzji pozytywnej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia lub nie wypłaci tego świadczenia w terminie 30-dniowym od daty faktycznego wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania przez organ rentowy decyzji, a następnie – w wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego – okaże się, iż w tej dacie zostały już faktycznie wyjaśnione wszystkie okoliczności niezbędne dla wydania takiej decyzji, to wówczas organ rentowy obowiązany jest do wypłaty także stosownych odsetek. Istotne jest przy tym również to, że do wyłącznie obowiązku wypłaty odsetek nie jest wystarczające wykazanie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponowi winy w powstaniu opóźnienia.

- Sprawa dotycząca przewlekłości postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach - postanowienie z dnia 29.12.2010 sygn. akt III S 10/10 - Oceniając (…) zachowanie organów sądowych odpowiedzialnych za prowadzenie sprawy Sąd Apelacyjny uznał za niedopuszczalne, by sprawa, która w czerwcu 2010 r. dojrzała do rozpoznania na posiedzeniu została rozpoznana dopiero w styczniu 2011 r., a to w szczególności, kiedy po stronie skarżącej potencjalnie dojdzie do bezpowrotnej utraty uprawnień „rodzicielskich” – urlopu macierzyńskiego jako wartości szczególnie chronionej, a których ochrona i przynajmniej częściowe utrzymanie były możliwe w chwili wydania zarządzenia o terminie rozprawy. (…) Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu, jednakże zasada ta  nie może  stanowić  przyczyny  nadmiernego  formalizmu  przy wyznaczaniu  terminów rozpraw  w sprawach
o szczególnym znaczeniu dla strony.


- Sprawa dotycząca podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach - wyrok z dnia 28.09.2010 sygn. akt III AUa 3028/09 - Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz pranie tej odzieży roboczej, podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Sprawa dotycząca podlegania do ubezpieczeń społecznych przed Sądem Okręgowym Gliwicach - wyrok z dnia 12.08.2009 sygn. akt IX U 401/09 - W rozumieniu ukształtowanego orzecznictwa sądowego obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, a zatem o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, powodującej brak obowiązku ubezpieczenia, decyduje fakt zaprzestania tej działalności. Natomiast  kwestie związana  z formalnym  zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem,  czy zgłoszeniem  przerw
w tej działalności nie przesądzają same w sobie o obowiązku podlegania ubezpieczeniom.


Sprawa  opodatkowania  przychodów  ze  źródeł  nieujawnionych  przed   Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym
w Opolu
– wyrok z dnia 10.06.2009 r. sygn. I SA/Op 164/09 - dla nadania waloru legalnego źródła przechowywania pieniędzy nie ma wymogu trzymania ich na rachunku bankowym. W przeciwnym razie organy mogłyby błędnie dowodzić, iż strona, która nie przedstawiła dowodu zgromadzenia oszczędności na rachunku bankowym, nie wykazała posiadania tych oszczędności.

Sprawa o wysokość podatku VAT w przypadku powiązań rodzinnych kontrahentów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach - wyrok z 13.09.2007 r. sygn. akt III SA/Gl 438/07 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – wyrok z dnia 27.05.209 r. sygn. akt I FSK 358/08 - przepis art. 32 ust. 1 ustawy o VAT ma charakter przepisu prawa materialnego i do zdarzeń prawnopodatkowych z przed dnia 13 sierpnia 2006 r. nie mógł być zastosowany. Po tym dniu mógł być stosowany jedynie w wypadku, gdy zostały spełnione przesłanki określone w art. 11 (A) (6) VI Dyrektywy.

- Sprawa o obniżenie podatku dochodowego o składki zdrowotne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – wyrok  z  dnia  5.10.2006 r.  sygn.  akt  II FSK 850/06  -  Podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  pomniejsza się
o zapłacone przez podatnika w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na to czy zostały zapłacone dobrowolnie czy ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym.
14-10-2015 - Ostatnie pożegnanie Pani Ireny Pośpiech ...więcej
14-10-2015 - Brak pisemnej zgody właściciela nie wyklucza zasiedzenia służebności przesyłu w dobrej wierze ...więcej
14-10-2015 - Straż miejska z nowymi uprawnieniami mandatowymi ...więcej
14-10-2015 - Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV ...więcej